Skip to main content
Aktualności

Dayco Poland Plan Połączenia

30 grudnia, 2019 • 3 min czytania

Grudnia 30, 2019 r – Zarząd Dayco Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Tychach (Polska), pod adresem: ul. Strefowa 27, 43-100 Tychy, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000443289, na podstawie art. 500 § 21 KSH, niniejszym ogłasza plan połączenia ze spółką pod firmą Dayco Aftermarket Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla. m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000502243, uzgodniony w dniu 11 grudnia 2019 r.

 


Spółka Przejmująca:

Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma: Dayco Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba Statutowa: Tychy, Polska
Adres Siedziby: ul. Strefowa 27, 43-100 Tychy
Oznaczenie Sądu Rejestrowego: Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer Wpisu do Rejestru: 0000443289
Kapitał Zakładowy: 40.000.000 PLN

Spółka Przejmowana:

Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma: Dayco Aftermarket Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba Statutowa: Warszawa, Polska
Adres Siedziby: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa
Oznaczenie Sądu Rejestrowego: Sąd Rejonowy dla. m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer Wpisu do Rejestru: 0000502243
Kapitał Zakładowy: 100.000 PLN


 

Połączenie zostanie przeprowadzone na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką zależną Spółki Przejmującej, połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym opisanym w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z art. 493 § 1 KSH Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, z dniem wykreślenia jej przez sąd z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego.

Zgodnie z art. 494 § 1 KSH, w wyniku połączenia Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Na Spółkę Przejmującą z dniem połączenia przejdą w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

Z dniem połączenia, zgodnie z art. 93 § 2 Ordynacji podatkowej Spółka Przejmująca wstąpi we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

Plan połączenia Spółek znajduje się poniżej:

Adobe Pdf Iconbig